توصیه شده پارامترهای کارایی توپ میل چیست؟

پارامترهای کارایی توپ میل چیست؟ رابطه

گرفتن پارامترهای کارایی توپ میل چیست؟ قیمت